top of page

TOIMITUSEHDOT JA TAKUU

Moottoriajoneuvojen korjausehdot

Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ry:n jäsenliikkeiden ja jäsenjärjestöjen auto- ja erikoiskorjaamot sekä automaalaamot soveltavat 1.9.2006 alkaen seuraavia Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) laatimia ja Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen tarkistamia moottoriajoneuvojen korjausehtoja. Jäljempänä olevissa korjausehdoissa käytetään huolto-, korjaus- tai maalaustyön tekijästä nimitystä korjaamo, työn tilaajasta nimitystä asiakas ja moottoriajoneuvoista tai niiden osista nimitystä ajoneuvo tai työn kohde.

 

 1. Korjaamon velvollisuudet

 2. Työtilaus

 3. Vastuu autoverosta (autoverolain 4 § 5)

 4. Hintatiedot

 5. Lisätyöt

 6. Maksuehdot

 7. Vakuutusyhtiön laskuun tehtävät korjaukset

 8. Työn valmistuminen

 9. Työn kohteen vastaanottaminen ja luovuttaminen

 10. Takuu

 11. Maalaustakuun ehdot

 12. Virheilmoitus ja virheen korjaaminen

 13. Asiakkaan oikeus vahingonkorvaukseen korjaamon virheen tai viivästyksen johdosta

 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

 15. Tuotteiden asennus  ja hinnoittelu palveluittain

 16. Verkkokauppatilausten erityisehdot

1. Korjaamon velvollisuudet

Korjaamo suorittaa työn ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen valmistajan kyseistä automallia varten laatimia Suomen olosuhteisiin tarkoitettuja huolto- ja korjausohjeita.

Korjaamo hankkii korjauksessa käytettävät varaosat ja tarvikkeet. Varaosien ja tarvikkeiden pitää olla alkuperäisiä tai laadultaan niitä vastaavia, ellei toisin sovita.

Korjaamo voi kieltäytyä käyttämästä asiakkaan tuomia varaosia, mikäli se katsoo niiden olevan viallisia tai korjaustarkoitukseen soveltumattomia. Korjaamo ottaa vastaan vain sellaisia korjauksia, joihin sillä on pätevyys. Korjaamo ilmoittaa selkeällä tavalla erikoisosaamisestaan ja valtuutuksistaan.

Korjaamo voi teettää työtilaukseen liittyviä töitä alihankintatyönä. Korjaamo vastaa myös käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista.

Korjaamo pyrkii asiakkaalle edullisiin ratkaisuihin. Jollei korjausta voida tehdä, vikaa poistaa tai jos havaitaan, että korjaus olisi työn kohteen käyttöarvo huomioon ottaen asiakkaan kannalta taloudellisesti tai teknisesti epäedullinen, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian ennen korjaustyön aloittamista tai jatkamista.

2. Työtilaus

Työtilaus tehdään vähäisiä korjaustöitä lukuun ottamatta kirjallisesti ja työtilauksesta annetaan yksi kappale asiakkaalle toisen jäädessä korjaamolle.

Asiakkaan pitää työtilausta tehdessään ilmoittaa tiedossaan olevat korjaukseen vaikuttavat seikat kuten esim. työn kohteen mahdolliset aikaisemmat korjaukset tai korjausyritykset.

Jos työtilausta muutetaan tai täydennetään työtilauksen tekemisen jälkeen asiakkaan pyynnöstä, merkitään sovitut muutokset korjaamon työtilaukseen ja niistä lähetetään sovittaessa vahvistus asiakkaalle.

 

Asiakas voi perua työtilauksen ennen työn aloittamista tai valmistumista. Korjaamo voi tällöin velottaa asiakasta ennen peruutusta tehdystä työstä, käyttämistään tai tilattua työtä varten erityisesti hankkimistaan varaosista ja tarvikkeista sekä muista näiden ehtojen mukaisista kustannuksista, joita se ei ole voinut välttää. Korjaamon perimä hinta ei kuitenkaan saa ylittää tilatun korjauksen hintaa.

3. Vastuu autoverosta (autoverolain 4 § 5)

Korjaamo ei ota vastaan ajoneuvon uudelleen verottamiseen mahdollisesti johtavaa korjaustyötä, ellei työntilaajana ole ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.

Korjaamon pitää ilmoittaa ajoneuvon omistajalle ennen korjaustyön aloittamista tai jatkamista, mikäli ajoneuvon osien vaihtamisesta voi korjaamon käsityksen mukaan seurata ajoneuvon uudelleen verottaminen. Ajoneuvon omistajan pitää ilmoittaa korjaamolle tiedossaan olevat ajoneuvoon tehdyt aikaisemmat osien vaihdot.

 

Jos ajoneuvoon vaihdetaan korjauksen yhteydessä ajoneuvon omistajan tilauksesta niin paljon osia, että ajoneuvo joudutaan näiden toimenpiteiden johdosta verottamaan uudelleen autoverolain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvollinen on korjauksen tilannut ajoneuvon omistaja.

4. Hintatiedot

Korjaamon hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä korjaamon asiakastiloissa hintamerkintäasetuksen (359/99) edellyttämällä tavalla. Ilmoitettu hinta voi olla hinta-arvio, enimmäishinta tai kiinteä hinta. Ellei muuta sovita, annettu hintatieto koskee koko korjaustyötä siinä käytettyine varaosineen ja tarvikkeineen.

Hinta-arviota ei saa ylittää enemmällä kuin 15 prosentilla, ellei korjaamo osoita muusta sovitun. Hinta-arvio on voimassa yhden kuukauden, ellei muusta sovita. Hinta-arvio ei sido korjaamoa, jos työnkohdetta tutkittaessa ilmenee tarvetta korjaustoimiin, joita ei työn vastaanottamisen yhteydessä tehdyssä normaalissa tarkastuksessa ole voitu ennakoida. Tällaisen seikan ilmetessä korjaamon pitää ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden hinta-arvion ilmoittamiseksi.

Jos korjaukselle sovitaan koko korjaustyön kattava enimmäishinta, enimmäishintaa ei saa ylittää.

Kiinteää hintaa korjaamo ei saa ylittää ilman asiakkaan lupaa muutoin kuin jäljempänä kohdassa 5. mainittujen vähäisten ja tarpeellisten lisätöiden vuoksi.

 

Korjaamo laskuttaa asiakasta tilatuista ja tehdyistä töistä, varaosista, tarvikkeista ja alihankintatöistä sekä muista työtilaukseen liittyvistä tarpeellisista toimista. Laskussa eritellään työsuoritukset työkohteittain sekä ilmoitetaan muut kustannuksia aiheuttaneet toimet. Varaosat ja tarvikkeet eritellään laskussa yksikköhinnoittain, jos ne eivät sisälly työkohteiden hintoihin tai pakettihintoihin. Vähäiset varaosat ja tarvikkeet voidaan laskuttaa erittelemättä.

5. Lisätyöt

Jos korjausta suoritettaessa ilmenee tarvetta tehdä työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, korjaamon pitää saada niihin asiakkaan lupa. Asiakkaalle pitää lupaa tiedusteltaessa ilmoittaa, aiheuttaako lisätöiden lykkääminen vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle.

 

Jos asiakkaaseen ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa, korjaamo saa tehdä vain vähäisiä ja tarpeellisia työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, joiden tekeminen on tarkoituksenmukaista yhdessä tilattujen töiden kanssa. Tällaisten lisätöiden kustannukset saavat olla enintään 100 euroa. Työtilaukseen merkittyä enimmäishintaa korjaamo ei saa lisätöidenkään vuoksi ylittää, ellei se osoita muuta sovitun.

6. Maksuehdot

Lasku maksetaan käteisellä työn kohteen luovutuksen yhteydessä, ellei muusta maksutavasta ole työtilausta tehtäessä sovittu.

Korjaamo perii viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Korjaamo voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei korjauslaskua makseta luovutuksen yhteydessä. Korjaamo voi luovuttaa työn kohteen asiakkaalle vakuutta vastaan. Korjaamon oikeudesta myydä työn kohde on säädetty laissa elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88).

Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua korjausta, kunnes virhe on korjaamon toimesta tai kustannuksella poistettu. Asiakas ei kuitenkaan voi pidättää suurempaa rahamäärää kuin mihin hänellä virheen johdosta on oikeus.

Foraset Oy:llä / Enova Group Oy:llä on oikeus periä heille aiheutuneet kulut kokonnaan kuluttajan virhelllisen tilauksen vuoksi. Toimittajan virheestä tai viallisesta tuotteesta johtuvan palautuksen rahdin sekä kulut maksaa Foraset Oy / Enova Group Oy. Sekä myös  muut kulut kohdan 15 peruutus mukaisesti.

7. Vakuutusyhtiön laskuun tehtävät korjaukset

Vakuutusyhtiön laskuun tehtävissä korjauksissa työtilaus laaditaan korjaamon ja asiakkaan välillä, ellei muuta sovita.  Ajoneuvoon tehdään vahinkotarkastus vaurioiden ja korjaustavan määrittämiseksi. Saatuaan laskutusluvan vakuutusyhtiöltä korjaamo laskuttaa korjauskustannukset asiakkaan sijasta suoraan vakuutusyhtiöltä. Asiakas on velvollinen maksamaan korjaamolle sen osan korjauslaskusta, jota vakuutusyhtiö ei korvaa.

8. Työn valmistuminen

Työ tehdään sovitussa ajassa. Mikäli työtä ei saada valmiiksi sovittuna aikana, korjaamo ilmoittaa asiakkaalle lisäajan tarpeesta. Asiakkaan pitää antaa korjaamolle kohtuullinen lisäaika korjauksen suorittamiseksi.

Jos valmistumisaikaa ei ole työtilausta tehtäessä sovittu, työ tehdään korjauksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa.

Kuluttaja-asiakkaan oikeus purkaa sopimus korjaamon viivästyksen johdosta määräytyy kuluttajansuojalain 8 luvun 9 §:n mukaisesti.

Asiakkaan oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksen johdosta määräytyy kohdan 13 mukaisesti.

9. Työn kohteen vastaanottaminen ja luovuttaminen

Työn kohde vastaanotetaan ja luovutetaan korjaamon aukioloaikana. Tällöin katsotaan työnkohteena olevan ajoneuvon vastaanottaminen korjaamolle ja sen luovuttaminen asiakkaalle tapahtuneeksi avaimien luovuttamisella korjaamon edustajan ja asiakkaan välillä. Aukioloajan ulkopuolella tapahtuvat luovutukset korjaamolle ja korjaamolta tehdään asiakkaan vastuulla, ellei muusta ole sovittu.

Korjaamo vastaa siitä, että työn kohdetta säilytetään huolellisesti. Korjaamo vastaa työn kohteen katoamisesta tai vahingoittamisesta, ellei se osoita toimineensa huolellisesti. Korjaamo ei vastaa ajoneuvoon jätetyistä irtaimista esineistä, ellei niiden säilyttämisestä ole sovittu.

Korjaamon säilytysvastuu lakkaa neljän vuorokauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, kun korjaamo on ilmoittanut asiakkaalle työn valmistumisesta. Korjaamolla on tällöin oikeus siirtää ajoneuvo korjaamoalueen ulkopuolelle. Asiakkaalle pitää ilmoittaa siirrosta viimeistään siirtoa edeltävänä päivänä.

 

Jos korjaamo säilyttää ajoneuvoa korjaamoalueella edellä mainitun neljän vuorokauden jälkeen, sillä on oikeus periä säilytysajalta korvausta. Säilytysmaksut ovat nähtävissä korjaamon asiakastiloissa.

10. Takuu

Ellei työtilauksessa muuta ilmoiteta, antaa korjaamo työstään takuun, joka on voimassa työn valmistumispäivästä lukien kuusi kuukautta tai 15.000 kilometriä riippuen siitä, kumpi mainituista rajoista ensin saavutetaan. Takuu koskee myös korjaamon käyttämän alihankkijan työtä ja tämän hankkimia varaosia ja tarvikkeita. Korjaamo sitoutuu takuun voimassaoloaikana omalla kustannuksellaan korjaamaan työssään, hankkimissaan varaosissa ja tarvikkeissa ilmenevät virheet.

Takuu ei kata säätöjä eikä työn kohteen normaalia kulumista. Takuu ei kata myöskään asiakkaan hankkimia varaosia niiden asennusta lukuun ottamatta eikä väliaikaista korjausta, joka tehdään asiakkaan vaatimuksesta hyvää korjaustapaa noudattamatta.

Takuu ei ole voimassa, jos korjaamo saattaa todennäköiseksi, että virhe johtuu asiakkaan puolella olevasta syystä, kuten ajoneuvon tai muun työnkohteen vääränlaisesta käsittelystä, tapaturmasta tai ulkopuolisen aiheuttamasta vauriosta, taikka siitä, että asiakas on laiminlyönyt ajoneuvon asianmukaisen hoidon ja huoltamisen.

 

Takuuehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvaa oikeutta vedota korjauksessa olevaan virheeseen.

11. Maalaustakuun ehdot

Maalaustyön takuu on voimassa 12 kuukautta maalaustyön valmistumisesta lukien, ellei toisin ilmoiteta. Edellä 10. kohdassa olevat takuuehdot koskevat soveltuvin osin myös maalaustakuuta.

Maalaustakuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat:

a.  ulkoisista vahingoista, kuten esim. kiveniskuista, ilman epäpuhtauksista tai muista vastaavista syistä.

b. korin osien liitoskohtien välistä alkaneesta ruostumisesta, jota ei ole liitoskohtia avaamatta mahdollista todeta.

c. ajoneuvon osiin aikaisemmin tehdyistä korjaus- ja maalaustöistä, jotka on tehty sellaisia menetelmiä käyttäen, jotka ovat vahingoittaneet maalausta ja joita ei maalauksen aikana ole voitu havaita.

Korjaamo voi rajoittaa:

a. takuuta maalauksissa, joissa asiakas on tehnyt pohjustustyöt, toimittanut omat maalausmateriaalit tai asettanut maalaamolle tämän normaaleista työmenetelmistä poikkeavia vaatimuksia.

b. takuuta maalauksissa pintoihin, joissa on ruoste- tai muita vastaavia syöpymisvaurioita.

c. takuuta maalauksissa, jotka tehdään muovi- ja kumiosiin, joiden materiaalia se ei voi kohtuudella tunnistaa.

Korjaamo ilmoittaa asiakkaalle asettamistaan rajoituksista työtilausta tehtäessä tai viimeistään rajoituksen aiheen ilmetessä.

12. Virheilmoitus ja virheen korjaaminen

Asiakkaan pitää ilmoittaa korjaamolle havaitsemastaan virheestä ja vaatia virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Korjaamolla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Virheen korjaamisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä.

Jos ajoneuvo on virheen ilmetessä ja vaatiessa korjausta sellaisessa paikassa, että sen kuljettaminen työn suorittaneeseen korjaamoon ei ole tarkoituksenmukaista, pitää asiakkaan ottaa yhteys työn suorittaneeseen korjaamoon sopiakseen virheen korjaamisesta työn suorittaneen korjaamon osoittamassa korjaamossa.

Korjaamo ei korvaa toisessa korjaamossa tehtyä työtä, jos asiakas ei ole ottanut yhteyttä korjaamoon, paitsi jos yhteydenotto on estynyt juhlapyhien, viikonlopun tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä korjausta voida lykätä aiheuttamatta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Korjaamo ei ole velvollinen korjaamaan virhettä, jos siitä aiheutuisi sille virheeseen nähden kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hinnanalennusta tai virhe korjautetuksi muualla työn suorittaneen korjaamon kustannuksella.

13. Asiakkaan oikeus vahingonkorvaukseen korjaamon virheen tai viivästyksen johdosta

Jos korjaustyö on tehty virheellisesti tai se ei ole valmistunut näiden ehtojen 8. kohdan mukaisesti määräytyvässä korjausajassa, kuluttaja-asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen tai viivästyksen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain 8 luvussa olevien vahingonkorvaussäännösten mukaisesti.

Korjaamo ei ole vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingosta, jos viivästys aiheutuu korjaamosta riippumattomasta syystä kuten työnseisauksesta, veden ja energian jakelun katkeamisesta, varaosien hankinnan vaikeutumisesta tai muusta korjaamon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.

Auto tulee tuoda Foraset Oy:n vian määritykseen välittömästi kun vika havaitaan, jos autossa epäillään vikaa joka olisi mahdollisesti aiheutunut Foraset Oy työstä. Foraset Oy ei hyväksy toisen tai kolmannen osapuolen vian määritystä ilman lupaa. Tällä estetään väärinkäytökset. Foraset Oy:n tulee saada tarkistaa auto itse 24h – 48h sisällä kun vika on havaittu.

Asiakkaan pitää ilmoittaa viivästys- tai virhetilanteen ilmetessä korjaamolle, onko hänellä auton käyttötarvetta sinä aikana, kun ajoneuvon käyttö estyy korjaamolla olon vuoksi. Ellei tällaista ilmoitusta tehdä, asiakkaalla ei ole oikeutta korvauksen ajoneuvon käytön estymisen johdosta. Jos asiakkaalle annetaan maksuton sijaisauto, asiakkaalla ei ole oikeutta muuhun korvauksen korjattavana olevan ajoneuvon käytön estymisen johdosta.

Asiakkaalla on oikeus saada korvausta korjauksen viivästymisen tai virheellisen korjauksen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun viivästys tai virhe johtuu korjaamon puolella olevasta huolimattomuudesta.

Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny.

Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta korjaamo ei ole vastuussa viivästyksen tai virheen aiheuttamasta vahingosta.

Mikäli auto korjautetaan muualla kun Foraset Oy:n AD-Autokorjaamo Heikinlaakso toimesta tai Enova Group Oy:n toimesta niin ennen korjausta asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä viipymättä. Korjaamon tulee esittää virhe kuvilla ja selvityksellä sekä varmistaa että virhe on käynyt Foraset Oy:llä tai Enova Group Oy:llä ENNEN KORJAUSTA / KULUJA. Selvityksessä tulee ilmetä vika ja mistä vika on tullut. Korjaamon tulee pyytää kirjallinen lupa sähköisesti korjaukselle osoitteesta info@rengaskeskus.com. Mikäli näitä kohtia ei ole noudatettu ei Foraset Oy:llä tai Enova Group Oy:llä ole velvollisuutta maksaa korjauksesta aiheituneita kuluja. Foraset Oy:n tai Enova Group Oy:n tulee saada itse tarkistaa auto halutessaan ennen korjausta tai heti korjauksen jälkeen.  Virhetilanteessa auto tulee viedä yhdessä sovittuun toimipisteeseen, jotta voidaan varmistaa ettei tapahdu väärinkäytöksiä takuu menetelmissä.

 

Foraset Oy:n / Enova Group Oy:n vakuutus on Pohjantädessä jonka kautta voidaan hakea korvausta mikäli virhe on tapahtunut Foraset Oy:n tai Enova Group Oy:n asennuksesta. Tästä pitää olla kolmannen osapuolen selvitys ja kirjallinen varmistus että näin on käynyt. Toimipiste sovitaan yhdessä.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.

15. Tuotteiden asennus ja hinnoittelu palveluittain

Asennukset tapahtuvat Foraset Oy:n vuokraamassa tiloissa osoitteessa Korvasienentie 6, 00760 Helsinki.

Määräaikaishuollot hoidetaan ammattitaidolla aune ehtojen mukaan. Yleisesti huolto sisältää oikean öljyn 4.5 litraa, suodattimen sekä sisäilmansuodattimen sekä 24 kohdan tarkastukset. Nämä katsotaan aina auton kilometrimäärän mukaan. Tämä on hinnoiteltu kiinteästi alkaen 185€ – 245€ riippuen auton merkistä.  Myös  lisätyöt on hinnoiteltu valmiiksi . Näistä me ilmoitamme mikäli tarvitsee uusia ja pyydämme luvan uusimiselle. Jotta auton takuu säilyy niin Foraset Oy:n tai Enova Group Oy:n ei ole pakko leimata huoltokirjaa mikäli asiakkaan pyynnöstä ei ole saatu noudattattaa huolto ohjelmaa. Tai se voidaan leimata tehdyn huollon mukaisesti.

Moottorin ilmansuodatin +65,00 €
Sytytystulpat (Platinium tai Iridium tulpat) +35,00€ / kpl (normaali asennuksen*)
Sytytystulpat +20,00 €/kpl (normaali asennuksen*)
Polttoainesuodatin (diesel) +80,00 €
Jäähdytinnesteen vaihto +60,00 €
Jarrunesteen vaihto +65,00 €
Ilmastointihuolto +59,00 €

AD-Autokorjaamo Heikinlaakso huoltaa autosi autonvalmistajan huolto-ohjelman mukaisesti. Käytämme valmistajan hyväksymiä varaosia sekä laadukkaita voiteluaineita. Näinollen autosi alkuperäinen merkkitakuu säilyy.

AD-Autokorjaamo Heikinlaakso on käytössä Bosch uusimmat laitteet ja ohjelmistot. Nämä soveltuvat uusien autojen vianmääritykseen ja korjaukseen. Myönnämme myös aina takuun sekä tehdyille töille että käyttämillemme varaosille.

* normaali asennuksella tarkoitetaan että tulpat ovat vaihdettavissa helposti ilman suurta purkamista, esim pakosarjan irroitus. Tämä on 98% autoista
Nelipyöräsuuntauksessa mittaus maksaa 35 euroa. Tämän jälkeen säätö veloitetaan 30minuutin työn mukaan jonka hinta on 40€ alkavalta 30minuutilta. Näin ollen 45 mittaus työstä yrityksellä on oikeus veloittaa 115€. Mikäli pultit ja mutterit ym ovat niin ruostuneet että eivät kestä , niin ei Foraset Oy tai Enova Group Oy ole vastuussa näistä. Nämä pyritään aina kertomaan asiakkaalle kun huono kuntoisuus huomataan.

Moottoriotimointi eli lastutus.

Ajoneuvon tulee ohjelmointiin tullessaan olla kaikilta osiltaan teknisesti moitteettomassa kunnossa. Ilmanpuhdistimen tulee olla uusittu tai sen tulee olla puhdas. Mikäli autossa on havaittu tehohäviötä alkuperäiseen verrattuna tulee tehohäviön aiheuttavat viat selvittää ja korjata ennen ohjelmointiin tuloa. Lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ohjelmointia kaikki tekniset muutokset mitä ajoneuvoon on tehty aiemmin verrattuna vastaavaan sarjavalmisteiseen versioon. Näin varmistetaan onnistunut optimointi ajoneuvolle. Optimointityön tilaaja vastaa itse ajoneuvon muutoksen vaatimista ilmoituksista ja mahdollisesta muutoskatsastuksesta. Pyydettäessä toimitamme tehomuutoksesta todistuksen, jonka voi esittää katsastusviranomaisille. Todistuksen saatavuus tulee tarkistaa erikseen jokaiselle ajoneuvotyypille, sillä osa ohjelmistamme on tarkoitettu vain moottoriurheilu käyttöön. Uusien autojen huoltoa ja takuuta koskevat ajoneuvokohtaiset erityisehdot tulee selvittää ajoneuvon myyjäliikkeestä. Käytettäessä ajoneuvoa muuhun kuin kilpailutoimintaan tulee työn tilaajan selvittää muutoskatsastus tarve katsastusviranomaiselta. Tuotteen hinta ei sisällä tästä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. Ajoneuvo läpäisee muutostyön jälkeenkin voimassa olevat pakokaasutestit. Ajoneuvokohtaiset teho- ja vääntöarvot ennen ja jälkeen ohjelmoinnin ovat yleisiä mallikohtaisia arvoja. Ne ovat vain suuntaa antavia ja lopputulos voi poiketa ajoneuvokohtaisesti ajoneuvon iästä, ajomäärästä, teknisestä kunnosta ja vuosimallikohtaisista eroista sekä mm. vaihteistotyypistä johtuen.

Moottoriotimointi  Takuu Chip-tuning.fi antaa täyden takuun toimivuudelle ja KOLMEN (3) vuoden takuun asentamillemme ohjelmille. Muiden asentamiemme tuotteiden kohdalla takuu määräytyy tuotekohtaisesti. Viritys- ja kilpaosille emme myönnä takuuta. Takuu ei kata vääränlaisesta käytöstä aiheutunutta vikaa. Takuu ei koske ajoneuvon sähköjärjestelmään tullutta vikaa tai muuta kolmannen tekijän aiheuttamaa, muistipiirin tai ohjainlaitteen vioittumista tai toiminta häiriötä. Takuu ei koske moottoriurheilu käyttöä tai vastaavaa raskasta käyttöä ääriolosuhteissa. Ajoneuvon huollon yhteydessä suoritettava ohjelmapäivitys voi pyyhkiä ohjelmointimme pois käytöstä tai aiheuttaa sen toimintahäiriön. Asiakas on velvollinen tiedustelemaan asiasta ennen toimenpidettä. Takuu ei koske huoltopäivityksestä aiheutunutta häiriötä tai huollossa pyyhkiytynyttä ohjelmointia. Mikäli asiakas haluaa pyyhkiytyneen ohjelman tilalle uuden optimointiohjelman, on kyseessä uudelleenohjelmointi eli uusi erillinen tilaus. Ohjainlaitteen avaaminen tai muiden muutosten suorittaminen ohjelmoinnin jälkeen huoltoportin kautta aiheuttaa takuun raukeamisen välittömästi. Takuu rajoittuu moottorin ohjainlaitteeseen edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Takuun korvausvastuu koskee moottorin ohjainlaitetta ja sen vaihtotyöstä ja päivityksestä aiheutuneita kustannuksia. Välilliset kustannukset eivät kuulu takuun piiriin. Viallisen ohjainlaitteen korjaamiseen tai uusimiseen tulee olla mahdollisuus kohtuullisessa ajassa. Käytettäessä ulkopuolista huolto/korjauspistettä tulee Chip-tuning.fi toimia työn tilaajana.

Tuulilasin vaihto suoritetaan ammattitaidolla ja käytämme pääsääntöisesti Pilkingtonin ja Autoverin eli Saint-Gobainin tuulilaseja. Nämä valmistajat ovat maailman suurimmat ja lähes jokaisen tehtaalta lähtevän auton tuulilasi on jommankumman tuulilasi. Tuulilasin asennushinta on kuluttajille hinnoiteltu henkilöautolle alkaen 134€ tämän päälle tulee sitten liima ja praimer jonka hinnat ovat henkilöautolle 16€. Pakettiautot +30%.

Tilaukset tehdään puhelimitse, sähköpostilla tai paikanpäällä. Asiakas vastaa tarjouspyynnössä antamistaan tiedoista. Mikäli tuote tilataan asiakkaan tietojen mukaan virheellisesti niin Foraset Oy:llä tai Enova Group Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta aiheutuneet kulut. Yleensä lasin hinnasta saadaan takaisin 80% + kuljetusmaksu 35€ + alv = 43,40€.

Tuulilasin vaihdossa pyritään aina käyttämään vanhat tiivisteet, listat ja kiinnikkeet sekä sensor pädit eli tunnistin geelit.  Foraset Oy:llä / Enova Group Oy:llä on oikeus periä nämä asiakkaalta mikäli lasin vaihtoa ei voida suorittaa ilman näitä. Asiakkaalle kuitenkin ilmoitetaan tästä kun se huomataan. Mikäli edellisessä lasinvaihdossa tai vastaavassa esim listat, kiinnikkeet, tuulilasin vivusto, peilikiinnike ym ovat asennettu siten että ne eivät irtoa ehjänä niin Foraset Oy / Enova Group Oy ei ole velvollinen korvaamaan näitä.  Foraset Oy / Enova Group Oy käyttää AINA samanlaista lasia kuin autossa on sillä hekellä. Mikäli asiakas on pyytänyt tietämättään hinnan väärästä lasista ja Foraset Oy tai Enova Group Oy asentaa autoon oikean lasin niin asiakas on velvollinen maksamaan lasin erotuksen.  Asiakkaan tulee varmistaa ennen tarjous pyyntöä että lasin ominaisuudet vastaavat nykyisen lasin ominaisuuksia tai pyytää asennusliikettä varmistamaan sen rekisterinumerolla.

Ilmastointihuollot ja korjaukset

70 euron ilmastointihuolto sisältää ei sisällä kylmäainetta! Kylmäaine lisäveloitus + 20€ / 100 grammaa.

Mikäli järjestlmä on tyhjä niin jotta sen tiiveys voidaan varmistaa niin joudutaan tekemään koeponnistus. Tämän hinta on 60€. Mikäli järjestelmä vuotaa niin Foraset Oy / Enova Group Oy asiakkaan luvalla voi selvittää vian vuotokohdan tuntityönä 89€/h

Ilmastointi korjauksessa järjestelmän huuhtelu on pakollinen jotta työlle voidaan antaa takuu. Tämä varsinkin kun kompura vaihdetaan niin pitää tehdä AINA. (hinta 90€)

Kun ilmastoinnin korjauksessa vaihdetaan osia niin AINA tulee tehdä koeponnistus.

Defa ja Calix autolämpö asennukset ovat myös kiinteällä hinnoittelulla. Moottorilämmittimen sekä sisähaaran asennus alkaen 190€ + ulkopistoke 65€ + Sisäkytkentäsarja 85€  YHTEENSÄ Alkaen. 340€. Tämän lisäksi tulee moottorilämmitin.

Alkaen hinta 190€ sisältää säteilylämmittimen asennuksen ja sisähaaran.

Letku- ja lohkolämmitimien kohdalla aika on rajattu yhteensä 2.5 tuntiin moottori ja sisähaaran asennuksen kanssa. Mikäli lohkon tulppa on jumiutunut kiinni niin se aukaiseminen voi viedä hiukan enemmän aikaa. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle aina ennen työnaloitusta että tämä on mahdollsita.

Peruutus

Mikäli yleisesti tuote / työ perutaan alle 24 tunnin sisällä asennuksesta niin on Foraset Oy:llä tai Enova Group Oy:llä oikeus veloittaa asiakkaalta lisäksi 2-4 tunnin nosturityö aika á 89€ / h. Tämä koskee kaikkia Foraset Oy:n ja Enova Group Oy:n palveluita. Riippuen kyseisen työn laajuudesta. Renkaiden osalta Foraset Oy:llä ja Enova Group Oy:llä on oikeus periä 10% renkaiden OVH hinnasta sekä työn osuudesta 30% käsittelykuluina. Myös mahdolliset rahtikustannukset tulee kuluttujan maksettavaksi. Tämä rahtikustannukset koskee niitä tuotteita jotka eivät ole Foraset Oy:n tai Enova Group Oy:n omassa varastossa vaan tilataan erikseen asiakasta varten.

Tuulilasin ja defan asennuksiin on ohjeaika. Mikäli asennuksessa ilmenee Foraset Oy:stä tai Enova Group Oy:Stä riippumattomia asioita kuten ruostuneet pultit, jumiutunut pakkas proppu, ruostunut ikkunan karmi jne. on Foraset Oy:lla tai Enova Group Oy:llä oikeus periä ylimääräisistä töistä tuntiveloituksen (89€/h) mukainen korvaus ylimenevältä työltä. Tästä Foraset Oy / Enova Group Oy ilmoittaa asiakkaalle sähköpostilla tai viestillä. Vastaamaton viesti tai puhelu katsotaan hyväksytyksi lisätyötilaukseksi koska autoa ei voi seisottaa nosturilla. MIkäli autoa seisotetaan nosturilla asiaaan miettiessä ratkaisua niin tästä ajasta veloitetaan 89€/h alkava tunti.

Alkolukon asennus normaali virtalukkoon alkaen 490 € (sis 3h työtä)


Ulkopuolisen äänimerkin asennus +90€
Muutoskatsastus ja katsastuksessa käyttö 95€
Auton nouto / palautus palvelu 60€ + 2€/km
Alkolukon asennus muihin käynnistys menetelmiin alkaen + 89€/h esim start stop käynnistys.

Rengasmyynnissä: Foraset Oy:llä ja Enova Groupilla ei ole myyntivelvoitetta mikäli www.rengaskeskus.com verkkokaupassa oleva tuote ei ole saatavilla. Rengasmyynnissä pyritään aina myymään tuoretta rengasta. Meillä on hyvä kiertonopeus renkailla joten vanhaa tavaraa ei pitäisi olla varastossa. Jos näin on niin se on huomioitu jo valiiksi hinnoissa. 5 vuotta vanhan DOT renkaasta ilmoitamme asiakkaalle ennen myyntiä. 3 vuotta vanhan renkaan saa myydä uutena kun se on oikeissa olosuhteissa varastoitu.

16. Verkkokauppatilausten erityisehdot

Foraset Oy (Y-tunnus 2423542-) tai Enova Group OY (Y-tunnus 1980017-1) (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot: info@cardoctors.fi
Puhelin: 0400 600 660
Postiosoite: Korvasienentie 6, 00760 Helsinki

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Mash.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Mash: Mash Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 45 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Mash Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Mash Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–10.000 euron ostoksille. Lisätietoja Mashista osoitteessa https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Mash Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitus

Tilauksia käsitellään arkipäivisin. Varastosta toimitettavien tuotteiden toimitusaika on yleensä 3-5 arkipäivää. Mikäli toimitettavat tuotteet ovat tilaustuotteita, toimitusaika on yleensä 1-3 viikkoa. Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan, mahdollisten lisäpalvelujen, tilauksen painon ja koon mukaan. Näet toimituskulut verkkokaupan kassatoiminnossa ennen tilauksen lopullista hyväksymistä.

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut toimituksen aikana, tulee tästä ilmoittaa viipymättä, mutta kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa verkkokaupalle. Toimituksessa vioittuneista paketeista tulee viipymättä ilmoittaa toimituksesta vastanneelle yhtiölle.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten. Asennettuihin tuotteisiin sovelletaan aiemmin mainittuja AUNE ehtoja.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

 

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

TOIMIPISTEEMME

Ark. 8.00-16.00 (Rengassesonkina La 9.00-15.00)
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki

AD-Autokorjaamo HEIKINLAAKSO
CAR DOCTORS OY

0400 600 660
bottom of page